Přesun na obsah

Cesta zanoření

Nové období 2014 - 2020

Operační program přeshraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika po roce 2013

Od dubna 2012 pokračuje intenzivní příprava nového programu přeshraniční spolupráce na období 2014 – 2020. Přípravu zastřešuje Řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a Národní orgán (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PR). V současné době je zpracováván návrh Programu, probíhá hodnocení ex-ante a strategické hodnocení vlivů na životní prostředí (SEA). Nový program připravuje bilaterální pracovní skupina Task Force, jejímiž členy jsou zástupci českých a polských regionálních institucí (5 krajů a 3 vojvodství), euroregionů a Řídícího a Národního orgánu.

V rámci Task Force pro přípravu nového česko-polského programu působí i podskupina pro Fond mikroprojektů, jejichž jednání se účastní zástupci všech českých a polských částí euroregionů zapojených do Programu.

 

Základní informace o Programu ČR-PR 2014-2020:

Podporované území

V budoucí finanční perspektivě se podporované území současného Programu nezmění.

 

DOTČENÉ ÚZEMÍ

Česká republika       

Liberecký kraj          

Pardubický kraj       

Královéhradecký kraj

Olomoucký kraj

Moravskoslezský kraj

Polsko

Dolnoslezské vojvodství (subregiony:  jelenohorský a wałbrzyský, okres strzelińský)

Opolské vojvodství

Slezské vojvodství (subregiony: bielský a rybnický, okres pszczyńský)

 

Struktury Programu

Implementační struktura Programu bude ve svém principu zachována v nynější formě. Nejvýznamnější změnou bude posílení úlohy Společného sekretariátu (dříve: Společný technický sekretariát) v rámci kontroly přeshraniční spolupráce a dopadu v průběhu realizace projektů.

 

Tematické zaměření budoucího Programu

Plánování budoucnosti EÚS probíhá podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (č.  1303/2013, 1301/2013 a 1299/2013, zveřejněných v Úředním věstníku EU: http://eur-lex.europa.eu/).

V souladu s hlavními předpoklady návrhu EK, musí mít všechny programy tematickou koncentraci - min. 80% rozpočtu příslušného programu je nutné rozdělit na max. 4 tematické cíle. V rámci tematických cílů pak musí každý Program stanovit podrobnější investiční priority, které bude realizovat.

Nový Program ČR-PR se zaměří na taková témata, jako jsou: bezpečnost, využití potenciálu česko-polského příhraničí v oblasti přírodního a kulturního dědictví, dopravní dostupnost regionu, vzdělávání a spolupráce vládních a nevládních institucí. Většina prostředků bude určena na aktivity související s přírodním a kulturním dědictvím česko-polského příhraničí a rozvojem silniční infrastruktury.

 

Fond mikroprojektů

Bylo dohodnuto, že realizace Fondu mikroprojektů bude obdobná jako doposud a proběhne formou 6 zastřešujících projektů s Vedoucím partnerem na české straně. Na Fond bude určeno 20% alokace Programu (na začátku 15%, dodatečné prostředky budou uvolněny, splní-li dotyčný zastřešující projekt příslušná kritéria).

Mikroprojekty vybírané v rámci zastřešujících projektů euroregionů: Beskydy, Těšínské Slezsko, Silesia, Praděd, Glacensis a Nisa se budou týkat zejména spolupráce vládních a nevládních institucí a využívání přírodního a kulturního bohatství příhraničí. V některých euroregionech budou podporovány i aktivity v oblasti vzdělávání.

Závisle na tématice a úrovni partnerství budou mikroprojekty moci získat dotaci v maximální výši od 20 000 do 60 000 EUR z ERDF.

 

Finanční rámec

Plánovaný rozpočet Programu činí přes 226 mil. EUR z ERDF.

 

Harmonogram

Finální verze Programu bude předložena Evropské komisi ve třetím čtvrtletí 2014. Předběžně se předpokládá, že první sběr projektů by se tak uskutečnil nejdříve v prvním čtvrtletí 2015.

 

Další významné změny v Programu ČR-PR 2014-2020

1. Systém předkládání projektových žádostí – všichni žadatelé budou mít povinnost předložit na JTS formulář projektového záměru, ke kterému JTS na základě předem stanovených kritérií vydá své stanovisko.

2. Systém povinných indikátorů výstupu – všichni příjemci budou povinni naplňovat indikátory výstupu (včetně kvalitativních indikátorů).

3. Kritéria spolupráce – všichni příjemci budou mít povinnost naplnit 3 kritéria spolupráce (není relevantní pro Fond mikroprojektů).

4. Třístranné projekty – v rámci programů přeshraniční spolupráce: Polsko-Slovensko, Česká republika – Polsko, Slovensko – Česká republika probíhají jednání o umožnění realizace projektů s účastí partnerů z třetího státu.

 

Sledujte webové stránky Programu www.cz-pl.eu, kde budou zveřejňovány aktuální informace o budoucnosti územní spolupráce na česko-polské hranici a pozvánky na veřejné projednávání programového dokumentu a vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

 

Soubory v kategorii Nové období 2014 - 2020

1_PPS ČR-PR 2014-2020


2_Intervenční logika


3_Aktuální stav přípravy Programu


4_SEA


Kalendář

 
 
Duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30