Přesun na obsah

Cesta zanoření

Novinky

18. 12. 15

Výroční akce 2015

Vážení,

dne 04. 12. 2015 se v hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci uskutečnila Výroční akce Programu.

 

26. 10. 15

Vážení,

dne 4. 12. 2015 se v hotelu NH Collection Olomouc Congress v Olomouci uskuteční poslední Výroční akce v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013.

V rámci setkání se budou moci účastníci mimo jiné seznámit s příklady nejinspirativnějších projektů a výsledky Soutěže o nejinspirativnější projektu roku 2014 a 2015.

Blížící se konec Programu je také vhodným okamžikem k jeho zhodnocení, nebude tedy chybět diskuze na téma dosažených výsledků za programové období 2007 – 2013.

Program společně s přihlašováním bude později (v průběhu měsíce listopadu) uveřejněn na stránkách Programu, nicméně již nyní si Vás dovolujeme srdečně pozvat k účasti na Výroční akci.  

JS Olomouc

 

Evropská komise schválila Program Interreg V-A Česká republika – Polsko

Dne 23. června 2015 Evropská komise schválila Program Interreg V-A Česká republika – Polsko. Program reaguje na klíčové potřeby česko-polského pohraničí a bude podporovat projekty z oblasti společného řízení rizik, rozvoje potenciálu přírodních a kulturních zdrojů, zlepšení úrovně vzdělávání a spolupráce institucí a společenství. Na jeho realizaci je určeno více než 226 mil. EUR z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Nyní Řídící orgán (Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky) společně s Národním orgánem (Ministerstvo infrastruktury a rozvoje Polské republiky) a institucemi podílejícími se na přípravě programu pokračují v přípravách zbývající dokumentace, která umožní vyhlášení prvního příjmu žádostí.

Programový dokument Interreg V-A ke stažení zde společně s další dokumentací Programu.

 

25. 06. 15

Vážení,

v sekci newsletter bylo přidáno jeho červnové vydání.

 

22. 06. 15

Vážení,

dne 15. 6. 2015 se v Ostravě uskutečnilo přípravné zasedání Monitorovacího výboru Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, jehož cílem bylo především schválení avíz...Více informací naleznete zde.

 

27. 05. 15

Soutěž ,, Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”

Ministerstvo infrastruktury a rozvoje PR již po osmé vyhlásilo soutěž ,, Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Termín zapojení se do soutěže končí dne 3. června 2015.

Bližší informace naleznete zde nebo na adrese http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/konkursy-promocyjne/konkurs-polska-pieknieje-7-cudow-funduszy-europejskich/

 

30. 04. 15

Vážení,

chtěli bychom informovat české žadatele, aby při realizaci zadávacích řízení v projektech, které hodlají předložit do programu Interreg V-A Česká republika-Polsko respektovali do vydání kompletní dokumentace programu pro žadatele Metodický pokyn pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020 dostupný zde.

 

17. 04. 15

Soutěž o nejinspirativnější projekt

Cílem soutěže, kterou vyhlásil Společný technický sekretariát na konci března 2015, bylo seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty realizovanými v rámci Programu.

Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2014 resp. 2015. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k následování. Celkem bylo nominováno 15 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty. Celkem bylo odevzdáno 1 194 platných hlasů. Společný technický sekretariát děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli jak při výběru projektů, tak hlasujícím. 10-ti vylosovaným hlasujícím byly zaslány drobné upomínkové předměty.

Výsledky hlasování:

  1. Místa plná rozhledů v Euroregionu Glacensis
  2. Příroda kolem nás
  3. Comenius viridis
  4. Muzea venkova
  5. Energetický Inovační Portál CZ-PL
  6. Cyklotrasa Raciborz - Krzyzanowice - Chotěbuz podél řeky Olše i Odry
  7. Živé lekce tradic - zachování společného kulturního dědictví slezských horalů v polsko - českém pohraničí
  8. Hravé příhraničí
  9. Lyžařská magistrála Krkonoše-Jizerské hory
  10. Protipovodňová ochrana na ratibořsko-opavském pohraničí formou logistického vybavení a zdokonalování činnosti krizových složek​

24. 03. 15

Soutěž o nejinspirativnější projekt 2014

Vážení,

srdečně Vás zveme k zapojení do soutěže o nejinspirativnější projekt. Více informací naleznete zde.

V sekci newsletter byl přidán březnový newsletter.

 

22. 12. 14

Zpráva pro příjemce, jejichž projekty budou ukončeny v období 1. 1. 2015 - 30. 9. 2015

Aktualizované znění ke dni 15. 1. 2014

Možnost využití finančních prostředků vzniklých v rámci úspor na rozšíření aktivit nebo na realizaci aktivit nových.

Vzhledem ke skutečnosti, že programové období 2007 – 2013 se chýlí ke svému konci a již nebude vyhlášena žádná výzva k předkládání projektů v rámci stávajícího Programu, byla mezi Řídícím a Národním orgánem programu a zástupci regionů odsouhlasena možnost využití úspor vznikajících u projektů v realizaci.

Příjemci projektů, jejichž realizace bude ukončena v období  1. 1. 2015 - 30. 9. 2015, budou mít možnost využit své vlastní případné úspory ve prospěch zkvalitnění projektu, zvýšení přeshraničního dopadu nebo posílení přeshraniční spolupráce.

Podmínkami povolení případného využití úspor na rozšíření aktivit v rámci projektu je:

* soulad  rozšiřujících aktivit s cíli prioritní osy, v rámci které je projekt realizován,

* soulad se specifickým cílem oblasti podpory, ve které je projekt realizován,

* všechny aktivity nadále musejí splňovat pravidla hospodárnosti, účelnosti a efektivity,

* všechny aktivity projektu musí být ukončeny do 30. 9. 2015,

* zkvalitnění cíle/cílů projektu v důsledku realizace nových aktivit, zvýšení přeshraničního efektu nebo zesílení přeshraniční spolupráce,

* nesmí docházet ke zdržení právě realizovaných aktivit nebo k posunu termínu předkládání plánovaného objemu prostředků k proplacení.

Rozšířením aktivit projektu nelze:

o zabezpečovat jeho udržitelnost bez doprovodného zlepšení kvality projektu,

o podpořit zpracování analýz a studií, které v rámci projektů nenaleznou praktické uplatnění,

o financovat nákup techniky a vybavení bez přímé souvislosti s cíli a aktivitami projektu.

Případné úspory lze využít zejména na:

* zvýšení hodnoty naplánovaných programových ukazatelů, rozšíření územní působnosti realizovaného projektu na území Programu, které nebylo uvedeno v původní projektové žádosti, zvýšení udržitelnosti projektu nebo zvýšení plánované cílové hodnoty výsledků či na šíření výsledků projektu.

Upozornění: Jedná se pouze o využití vzniklých úspor projektu, celkový rozpočet projektu musí zůstat ve stejné výši. V rámci změn není možné požadovat navýšení rozpočtových položek krácených Monitorovacím výborem.

Žádost o změnu zahrnující rozšíření aktivit projektů je třeba předložit na Společný technický sekretariát programu v souladu se standardní procedurou popsanou v Příručce pro příjemce dotace (viz zejména kap. 4.1 Změna projektu), a to v dostatečném časovém předstihu, aby tato mohla být náležitě zadministrována před zakončením fyzické realizace projektu (doporučujeme ne později než 1 měsíc před zakončením fyzické realizace projektu). Do termínu 30. 1. 2015 je třeba na Společný technický sekretariát předložit dopis informující o přípravě žádosti o změnu za účelem získání představy o tom, v jakém rozsahu bude ze strany žadatelů zájem o využití úspor na dodatečné aktivity.

Každá změna bude posuzovaná individuálně JTS, ŘO a NO s ohledem na výše uvedené podmínky.

 

23. 10. 14

Výroční akce 2014

Vážení,

dne 16. 10. 2014 se na Slezskoostravském hradě v Ostravě uskutečnila Výroční akce Programu.

Zde naleznete všechny příspěvky, které byly prezentovány během obou částí programu. V sekci Příspěvky můžete vyjádřit své názory k Výroční akci Programu.

Velmi děkujeme všem přednášejícím i účastníkům akce za jejich účast.

 

07. 10. 14

Výroční akce 2014

Z důvodu dosažení maximálního počtu účastníků bylo přihlašování na Výroční akci 2014 ukončeno.

 

25. 09. 14

Program Česká republika - Polská republika 2014 - 2020 byl zaslán do Evropské komise

19. září tr. byl Program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2014-2020 zaslán Řídícím orgánem (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) do Evropské komise. EK během 3 měsíců zhodnotí soulad Programu s nařízením a legislativou týkající se ERDF a současně jeho příspěvek ke zvoleným tematickým cílům a investičním prioritám.

Očekáváme, že Program bude Komisí přijat v prvním čtvrtletí roku 2015.

 

Dále byl v sekci Newsletter byl umístěn aktuální Newsletter.

 

18. 09. 14

Výroční akce 2014

Vážení,

v sekci Výroční akce 2014 byla umístěna pozvánka na Výroční akci s podrobným programem společně s formulářem pro přihlášení na tuto akci.

 

06. 08. 14

Příklady dobré praxe

Vážení,

srdečně Vás zveme do nové sekce našich webových stránek, kde v Příkladech realizovaných projektů naleznete mimo projektů ze Soutěže o nejinspirativnější projekt také příklady projektů tzv. dobré praxe realizovaných v rámci OPPS ČR-PR 2007 - 2013.

 

30. 07. 14

Vážení,

MMR ČR Vás srdečně zve na akci "Den česko-polské spolupráce", která se koná v sobotu dne 2. 8. 2014 ve Vrchlabí.

Pozvánku naleznete zde

 

28. 07. 14

Vlajkové projekty

Vážení,

byl zahájen sběr koncepcí vlajkových projektů pro Program přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014-2020. Koncepce zpracované ve Formuláři koncepce vlajkového projektu lze předkládat v písemné formě na Společný technický sekretariát (JTS) do 31. října 2014.

Podrobnosti najdete zde.

 

27. 06. 14

Soutěž o nejinspirativnější projekt

Cílem soutěže, kterou vyhlásil Společný technický sekretariát na konci května 2014, bylo seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty realizovanými v rámci Programu.

Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2013. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k následování. Celkem bylo nominováno 17 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty. Celkem bylo odevzdáno 326 platných hlasů. Společný technický sekretariát děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli jak při výběru projektů, tak hlasujícím.

Výsledky hlasování:

1. Naučné stezky v česko-polském příhraničí

2. Rozvoj turistické infrastruktury KRNAP a KPN

3. Ochrana a propagace lidové tvořivosti a uměleckých řemesel polsko-českého
    pohraničí

4. Židovská kultura v česko-polském příhraničí

5. Regenerace degradovaného lázeňského území v rámci česko – polské příhraniční
    spolupráce

6. Kulturní setkání na česko-polských hranicích

7. Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Obec Rudyszwald v rámci zlepšení
    dostupnosti příhraničního území po vstupu do Schengenského prostoru

8. Probiotika: společný výzkum, vzdělání a osvěta

9. Hranice bez hranic – Bez granic

10. Spolupráce Zoo Olomouc a Zoo Opole v oblasti cestovního ruchu

 

09. 06. 14

Vážení,

na stránkách Programu byla umístěna pozvánka na Veřejné projednání koncepce.

Ke stažení zde.

 

30. 05. 14

Vážení,

ode dne 1. 6. 2014 platí Metodický pokyn č. 1 k Příručce pro příjemce dotace verze 6, který se týká změn příloh příručky č.15 a „Postupy pro zadávání veřejných českých partnerů“ a 15b „Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů“ (pouze v českém jazyce). Změny jsou v přílohách vyznačeny žlutou barvou.

Soubor nově obsahuje i přílohu 15b „Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů“. Vy, kteří jste si jej stáhli bez této přílohy, si Metodický pokyn č. 1, prosím, stáhněte znovu. 

Ke stažení zde.

 

30. 05. 14

Soutěž o nejinspirativnější projek 2013

Vážení,

srdečně Vás zveme k zapojení do soutěže o nejinspirativnější projekt. Více informací naleznete zde.

 

29. 05. 14

Vážení,
v sekci
MV Wałbrzych byly zveřejněny informace týkající se doporučených projektů na zasedání Monitorovacího výboru dne 23. 05. 2014.

 

09. 04. 14

Vážení,

v sekci Programový dodatek byla umístněna nová verze Programového dodatku spolu s přílohami.

 

24. 03. 14

Vážení,

v sekci Programový dodatek byla umístněna nová verze Programového dodatku spolu s přílohami.

 

18. 03. 14

Vážení,

na stránkách Programu byla umístěna pozvánka na otevřený veřejný seminář "Příprava Programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2014 – 2020 a SEA". Ke stažení je zde.

 

13. 03. 14

Vážení,

aktuální verze "Náležitosti dokladování pro Cíl 3 OP přeshraniční spolupráce" je k dispozici ke stažení zde.

 

11. 03. 14

Vážení,

v horním menu stránek jsou nyní nově k dispozici základní informace o „Novém období 2014 – 2020“. Záložka bude postupně aktualizována.

 

14. 01. 14

Vážení,

v sekci Programový dodatek byla umístněna nová verze Programového dodatku spolu s přílohami.

 

11. 12. 13

Vážení,

projektové záměry, které hodláte předložit formou projektové žádosti v termínu do 31. ledna 2014 do 16 hod., je možné na JTS v Olomouci konzultovat do 17. ledna 2014. Tato informace se netýká Fondu mikroprojektů.

 

10. 12. 13

Aktuální informace o Fondu mikroprojektů
V sekci Fond mikroprojektů byl umístěn přehled aktuálních termínů, resp. stavů Fondu mikroprojektů (oblasti podpory 3.3) v jednotlivých euroregionech. Z uvedeného přehledu vyplývá, že pro rok 2014 je v tuto chvíli vypsán další termín příjmů projektů pouze v Euroregionu Glacensis a Euroregionu Praděd. V ostatních euroregionech je příjem dalších projektů zatím pozastaven, nicméně v případě realizace dostatečných úspor je možné vyhlášení dalšího příjmu projektů v průběhu 1. poloviny 2014 i v těchto euroregionech. Podrobné informace najdete na webových stránkách jednotlivých Správců Fondu mikroprojektů.

 

20. 11. 13

Vážení,

v sekci Newsletter byl umístěn aktuální Newsletter.

 

13. 11. 13

Vážení,

Monitorovací výboru Programu rozhodl o termínu podání posledních žádostí o dotaci. Termín byl stanoven na 31. ledna 2014 pro oblasti podpory 1.1 a 2.2, k dispozici bude pro každou oblast 1,5 - 2,0 mil. €.

Prostředky budou k dispozici na přelomu let 2014 a 2015, takže Monitorovací výbor doporučí v květnu 2014 část projektů k dotaci jako náhradní. Partneři náhradních projektů budou muset realizovat část aktivit projektu bez Rozhodnutí či Smlouvy o projektu. K právnímu aktu schválení dotace dojde až během realizace projektu – nejpozději před jeho ukončením. Připravovat žádost by tedy měly pouze finančně silné subjekty, které chtějí projektový záměr tak jako tak realizovat a budou mít podporu svých orgánů (např. samospráv) i bez podepsané smlouvy o dotaci.

V cestovním ruchu jsou očekávány menší projekty s dotací do 300 tis. €. V současnosti se řeší umožnění realizace projektů do 30. 9. 2015. Bližší informace z Monitorovacího výboru naleznete zde, Vaše případné dotazy zodpoví pracovníci JTS.

 

13. 11. 13

Vážení,

v sekci MV Rychnov nad Kněžnou byly zveřejněny informace týkající se doporučených projektů na zasedání Monitorovacího výboru dne 5. 11. 2013.

 

26. 06. 13

Vážení,

jménem úřadujícího předsedy Monitorovacího výboru Programu sděluji, že vzhledem k vyčerpání prostředků ERDF pro všechny oblasti podpory OPPS ČR-PR 2007-2013 je pozastaveno přijímání žádostí o poskytnutí dotace. Žadatelům se tedy nedoporučuje připravovat nové žádosti. Toto stanovisko bude upřesněno po konání příštího Monitorovacího výboru, který proběhne dne 5. listopadu t.r. a rozhodne o žádostech podaných v oblastech podpory 2.1 – Podpora podnikání, 3.2 – volnočasové aktivity a ukončení příjmu žádostí.

 

18. 06. 13

Vážení,

v sekci MV Racibórz byly zveřejněny informace týkající doporučených projektů na zasedání Monitorovacího výboru dne 11. 6. 2013.

 

17. 06. 13

Výroční akce Programu

Ve dnech 15. – 16. 5. 2013 proběhla v Kudowě – Zdrój Výroční akce Programu, které se zúčastnili zástupci implementačních institucí Programu, mj. Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, Ministerstva pro regionální rozvoj Polské republiky, Společného technického sekretariátu, krajských a maršálkovských úřadů, euroregionů, dále žadatelé a příjemci Programu a další hosté.

Cílem akce bylo seznámení veřejnosti a osob zapojených do realizace Programu s jeho dosavadními výsledky a zajímavostmi česko-polského příhraničí.

V rámci konferenční části programu prvního dne přednesli přednášející příspěvky týkající se budoucího programového období či Fondu mikroprojektů v rámci Euroregionu Glacensis. Dále byly slavnostně vyhlášeny výsledky Soutěže o nejinspirativnější projekt a vpodvečer byla pro účastníky připravena městská hra Po stopách přeshraničních projektů v Kudowě – Zdrój. Druhý den pak byly zájemcům přímo v místě realizace představeny další realizované projekty. V rámci projektu Památky lidových a historických tradic v krajině dávné architektury Kladského pomezí shlédli účastníci výstavu fotografií a skansen v Pstrążnej. Dále účastníci navštívili na hraničním přechodu Kudowa-Słone společné pracoviště policejních, pohraničních a celních orgánů financované v rámci projektu Společné pracoviště – jako styčný bod přeshraniční spolupráce. Při návštěvě knihovny v Hronově se účastníci akce dozvěděli o společných aktivitách knihoven v rámci projektu U NÁS – Spolupráce knihoven měst Hronov a Kudowa- Zdrój. V druhé variantě programu se účastníci projeli po silnici zrekonstruované v rámci projektu Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách – Lewin Kłodzki a dále se seznámili s výstupy spolupráce dvou vědeckých pracovišť v rámci projektu Probiotika: Společný výzkum, vzdělávání a osvěta.

Ještě jednou bychom rádi poděkovali všem účastníkům akce. Věříme, že seznámení s realizovanými projekty během Výroční akce ukázalo, jaké možnosti Program nabízí, a třeba bylo inspirací k realizaci dalších projektů.

 

17. 06. 13

Soutěž o nejinspirativnější projekt

Cílem soutěže, kterou vyhlásil Společný technický sekretariát v březnu 2013, bylo seznámit širokou veřejnost se zajímavými projekty realizovanými v rámci Programu.

Do soutěže byly nominovány projekty, jejichž realizace byla ukončena nejpozději v roce 2012. Projekty byly nominovány pracovníky krajských a maršálkovských úřadů, kteří vybírali nejlepší projekty z těch, které byly realizovány na území daného regionu. Při výběru projektů byl zohledněn příspěvek projektu k dosažení cílů Programu a rozvoji přeshraničních vazeb, dopad projektu do příhraničí a výjimečnost aktivit, které mohou inspirovat další subjekty k následování. Celkem bylo nominováno 20 projektů, z nichž veřejnost vybrala prostřednictvím internetového hlasování nejzajímavější projekty. Celkem bylo odevzdáno 427 platných hlasů. Společný technický sekretariát děkuje všem, kteří se na soutěži podíleli jak při výběru projektů, tak hlasujícím a autorům zajímavých komentářů.

Výsledky hlasování

1. Setkávání – tradice, kultura a život v česko-polském pohraničí

2. Česko-polský singltrek pod Smrkem v Jizerských horách

3. Česko-polská taneční akademie

4. VIA FABRILIS - cesta řemeslných tradic

5. S přírodou a tradicemi společně

6. "Na kole k sousedům"

7. Jizersko-Jakuszycká magistrála

8. Modernizace přístupových komunikací k hraničnímu přechodu Olešnice v Orlických horách - Lewin Kłodzki

9. Atrakce průmyslu a techniky Euroregionu Nisa

10. Společně poznáváme Euroregion Beskydy a jeho sídelní města

 

07. 06. 13

Vážení,

Termín přijímání projektových žádostí do oblastí podpory, ve kterých jsou ještě k dispozici finanční prostředky, tj. do oblastí podpory 2.1 - Rozvoj podnikatelského prostředí,  3.2 - Podpora společenských, kulturních a volnočasových aktivit je stanoven na 17. června 2013 do 16. hod. Projekty předložené v tomto termínu budou projednávány na jednání MV v říjnu 2013.

 

27. 05. 13

Vážení,

v sekci Příručka pro příjemce dotace byla umístněna nová verze Příručky pro příjemce dotace spolu s přílohami.

 

30. 04. 13

Vážení,

srdečně Vás zveme k účasti na Fotografické soutěži pořádané Ministerstvem regionálního rozvoje PR s názvem „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”. Více informací naleznete na straně. http://www.ewt.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/konkurs__fotograficzny_programy_EWT_EISP.aspx.

 

17. 04. 13

Výroční akce 2013

Vážení,

v sekci Výroční akce 2013 byla umístněna pozvánka na Výroční akci s podrobným programem společně s formulářem k přihlášení na tuto akci. Dále byl v sekci Newsletter umístěn aktuální dubnový Newsletter. Informujeme, že přihlašování na Výroční akci Programu bylo prodlouženo do pátku 3. května 2013 do 16 hod.  V hotelu zbývá posledních několik pokojů a dostupná je již pouze varianta B programu.

 

 16. 04. 13

Zdůvodnění zpoždění uzavírání Smluv o projektu a vydávání Rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci OPPS ČR-PR 2007–2013 

Vzhledem ke skutečnosti, že na české straně došlo k několika novelizacím zákona č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je nutná také úprava textů Smlouvy o projektu i Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Jedná se o rozsáhlejší změny článků věnovaných veřejným zakázkám, kontrole, opatření k nápravě, sankcím a dodržování ustanovení Příručky pro žadatele a Příručky pro příjemce dotace. Z tohoto důvodu dochází k časovému posunu uzavření  Smluv a vydání Rozhodnutí k projektům schváleným na Monitorovacím výboru v Liberci ve dnech 29.-30.1.2013 a případně i u dalších projektů, které byly doporučeny na dřívějších Monitorovacích výborech jako náhradní a na jejichž realizaci jsou již díky úsporám k dispozici finanční prostředky.

K přípravě Smluv a Rozhodnutí dojde okamžitě poté, co budou změny ve vzoru Smlouvy a Rozhodnutí schváleny Monitorovacím výborem v rámci tzv. oběžné procedury.

 

27. 03. 13

Soutěž o nejinspirativnější projekt

Vážení,

srdečně Vás zveme k zapojení do soutěže o nejinspirativnější projekt. Více informací naleznete zde.

 

15. 03. 13

Vážení,

projektové záměry, které hodláte předložit formou projektové žádosti v termínu do 2. 4. 2013 do 16 hod., je možné na JTS v Olomouci konzultovat do 22. 3. 2013. Tato informace se netýká Fondu mikroprojektů.

 

25. 02. 13

Upozornění pro české projektové partnery

Upozorňujeme české partnery v souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 501/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) na povinnost příjemců – územně samosprávných celků (obec, kraj, dobrovolný svazek obcí)veřejné výzkumné instituce, veřejné vysoké školy zřídit si příjmový účet u České národní banky (ČNB)  pro příjem dotace ze státního rozpočtu. V případě, že je  subjekt uvedený v §3 vedoucím partnerem, vztahuje se povinnost zřízení účtu i na prostředky ze strukturálních fondů.  Pokud tak neučiní, nebude moci poskytovatel dotace ze státního rozpočtu a strukturálních fondů po 1.4.2013 zasílat prostředky na jiný účet, než je účet u ČNB. O změně účtu je nutno informovat pomocí formuláře Identifikace bankovního účtu příslušnou pobočku CRR ČR.

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Legislativa_Zakon_501-2012_zmena_zakona_218-2000_o_rozpoctovych_pravidlech.pdf

 

18. 02. 13

Vážení,

v sekci Newsletter byl umístěn aktuální Newsletter.

 

05. 02. 13

Vážení,

v sekci MV Liberec byly zveřejněny informace týkající se především doporučených projektů na zasedání Monitorovacího výboru dne 30. 1. 2013 a příjmu žádostí v oblasti podpory 2.1, 2.2 a 3.2.

 

07. 01. 13

Vážení,

dovolujeme si Vás informovat o výsledcích fotografické soutěže ,,Přeshraniční spolupráce v objektivu“, kterou vyhlásilo Centrum pro regionální rozvoj ČR – Společný technický sekretariát v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce 2007-2013. Výsledky na základě hlasování poroty jsou následující:

V soutěžní kategorii „Společenské akce“

První místo: paní Petra Rypienová-Slováček, fotografie Kino na hranicy 3.

Druhé místo: paní Diana Popczyk , fotografie Ręce przyjaźni.

Třetí místo: paní Vladimíra Dvořáková, fotografie Jeleniogórzanie.

V soutěžní kategoriiInfrastruktura”

Druhé místo: paní Iva Zaplatílková, fotografie, Muzeum podzemí Krkonoš - Stoupa”.

Třetí místo: paní Małgorzata Pyszny fotografie, Do wioseł”.

V soutěžní kategorii „Jiné”

První místo: pan Radek Drahný, fotografie Bezpečné Krkonoše 03.

Druhé místo: paní Małgorzata Pyszny, fotografie Elektrownia Rybnicka oczami Czecha.

Třetí místo: pan René Mašín, fotografie Horská služba_Ks212.

Ceny pro vítěze budou zaslány poštou.

Děkujeme za Vaši účast v soutěži.

 

03. 01. 13

OBNOVENÍ FINANCOVÁNÍ PŘESHRANIČNÍHO PROGRAMU OPPS ČR-PR 2007 - 2013

Dne 31. prosince 2012 obdržel Řídící orgán OPPS ČR-Polsko oficiální informaci, že byly na speciální účet Programu vedeného u České národní banky převedeny ze strany Evropské komise dříve pozdržené finanční prostředky ze dvou loňských žádostí o průběžnou platbu v celkové výši 38 950 402,46 EUR.

Tímto krokem skutečného uvolnění plateb od Evropské komise, po předchozím schválení nápravných kroků přijatých ze strany České republiky (viz předchozí informace zveřejněná na tomto místě 5. října 2012)  tedy bude od počátku roku 2013 znovuobnoveno regulérní vypořádávání schválených žádostí o platbu ve smyslu platných programových pravidel.

 

02. 01. 13

Ve dnech 29. - 30. 1. 2013 proběhne v Liberci 10. zasedání Monitorovacího výboru , který mj. rozhodne o přidělení finanční podpory registrovaným projektovým žádostem.

Seznam doporučených projektů bude zveřejněn na stránkách Programu začátkem února 2013.

 

Soubory v kategorii Novinky

1. Inzerát k zahájení OPPS ČR-PR 2007-2013


Kalendář

 
 
Duben 2021
PoÚtStČtSoNe
   

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30