Přesun na obsah

Cesta zanoření

Aktualności

18. 12. 2015 r.

Wydarzenie Roczne 2015

Szanowni Państwo,

w dniu 04.12.2015 w hotelu NH Collection Olomouc Congress w Ołomuńcu odbyło się Wydarzenie Roczne Programu.

 

26. 10.  2015 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 04. 12. 2015 w hotelu NH Collection Olomouc Congress w Ołomuńcu odbędzie się ostatnie już Wydarzenie Roczne w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013.

Podczas wydarzenia uczestnicy będą mogli zapoznać się, między innymi, z przykładami najbardziej inspirujących projektów oraz wynikami Konkursu na najbardziej inspirujący projekt 2014 i 2015 roku.

Zbliżający się koniec Programu to także dobry czas na jego podsumowanie, dlatego nie zabraknie debaty na temat osiągniętych wyników i rezultatów okresu programowania 2007-2013.

Program wraz z możliwością rejestracji zostaną umieszczone w listopadzie na stronach internetowych, jednak już teraz zapraszamy Państwa serdecznie do wzięcia udziału w Wydarzeniu Rocznym Programu.

WS Ołomuniec

 

Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska

23 czerwca 2015 r. Komisja Europejska zaakceptowała Program Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Program odpowiada na kluczowe wyzwania polsko-czeskiego pogranicza i będzie wspierał projekty w zakresie wspólnego zarządzania ryzykiem, rozwoju potencjału przyrodniczego i kulturowego, poprawy jakości edukacji oraz współpracy instytucji i społeczności. Na jego realizację zostanie przeznaczone ponad 226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Obecnie Instytucja Zarządzająca (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej), wraz z Instytucją Krajową (Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej) oraz podmiotami zaangażowanymi w przygotowanie programu kontynuują prace nad pozostałymi dokumentami, które umożliwią ogłoszenie pierwszego naboru wniosków.

Dokument Programowy Interreg V-A do pobrania tutaj razem z innymi dokumentami Programu.

 

25. 06. 2015 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji newsletter zostało umieszczone czerwcowe wydanie newslettera.

 

22. 06. 2015 r.

Szanowni Państwo,

W dniu 15. 06. 2015 r. w Ostrawie odbyło się wstępne posiedzenie Komietetu Monitorującego Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska, którego celem było, między innymi, zatwierdzenie zawiadomień...Szczegóły tutaj.

 

18. 06. 2015 r.

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Departament Informacji i Promocji serdecznie zaprasza do udziału w Konkursie w ramach kampanii Europa to my, podsumowującym perspektywę budżetową 2007-2013.

Akcja promocyjna w ramach Konkursu jest realizowana w kliku etapách. Obecnie trwa intensywna promocja konkursu, w którym osoby fizyczne mogą zgłaszać zdjęcia i historie zmian, jakie zaszły w ich życiu lub najbliższej okolicy, dzięki realizacji projektów dofinansowanych z programów operacyjnych na lata 2007-2013.

W kolejnym etapie rozpoczynającym się od początku lipca prezentowanych w mediach będzie 20 finalistów (tj. osób, projektów i miejscowości, które skorzystały ze wsparcia unijnego). Będzie to także platforma do prezentacji danych, informacji i statystyk nt. ogólnych efektów wdrażania funduszy unijnych na lata 2007-2013.

Zachęcamy Państwa, do przesyłania zdjęć i historii, zaś samych Beneficjentów projektów, którzy bezpośrednio nie mogą brać udziału w Konkursie zachęcamy do jego promocji.  Opisywane w zgłoszeniu działania muszą odnosić się do  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do wygrania bardzo atrakcyje nagrody:

 • dla 20 finalistów zgłaszających historie/projekty – laptopy;
 • dla osoby, która zgłosiła zwycięski projekt – wycieczka do wybranych stolic europejskich (voucher na 20 000 zł);
 • dla miejscowości, w której zrealizowano zwycięski projekt:                         organizacja Ogólnopolskiego Dnia Funduszy Europejskich, którego punktem kulminacyjnym będzie koncert muzyczny,  w dniu 30 sierpnia (niedziela)                                                                                                      instalacja 5 hot-spotów wi-fi (ogólnodostępnych i służących lokalnej społeczności, z opłaconym rocznym abonamentem). Miejsce instalacji hot-spotów uzależnione będzie od rodzaju wybranego projektu, uzgodnione zostanie z osobami zgłaszającymi projekt i władzami miejsca/miejscowości.

Szczegóły znajdą Państwo na stronach http://www.europatomy.eu/

Regulamin Konkursu znajduje się na stronach http://www.europatomy.eu/regulamin.pdf

 

27. 05. 2015 r.

Konkurs "Polska Pięknieje - 7 Cudów Funduszy Europejskich"

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP już po raz ósmy ogłosiło ogólnopolski konkurs „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 3 czerwca 2015 r.

Bliższe informacje są dostępne tutaj lub na stronie internetowej http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/promocja/konkursy-promocyjne/konkurs-polska-pieknieje-7-cudow-funduszy-europejskich/

Serdecznie zachęcamy beneficjentów Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 do wzięcia udziału w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

 

17. 04. 2015 r.

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt

Celem konkursu, ogłoszonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny pod koniec marca 2015 r., było zapoznanie szerokiej opinii publicznej z interesującymi projektami realizowanymi w ramach Programu.

Do konkursu nominowano projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2014 i 2015 roku. Projekty zostały nominowane przez pracowników urzędów krajskich i urzędów marszałkowskich, którzy wybrali najlepsze projekty spośród tych, jakie były realizowane na terenie danego regionu. Przy wyborze projektów uwzględniono wkład projektu w osiągnięcie celów Programu i w rozwój więzi transgranicznych, wpływ projektu na pogranicze oraz wyjątkowość działań, które mogą zainspirować inne podmioty do naśladownictwa. Łącznie nominowano 15 projektów, z których opinia publiczna wybrała w głosowaniu internetowym najbardziej interesujące projekty. W głosowaniu oddano 1 194 ważnych głosów. Wspólny Sekretariat Techniczny dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie i w wyborze projektów, a także głosującym. Drobne przedmioty upominkowe zostały wysłane do 10 wylosowanych osób, które wzięły udział w głosowaniu.

Wyniki głosowania:

 1. Miejsca pełne widoków w Euroregionie Glacensis
 2. Przyroda wokół nas
 3. Comenius viridis
 4. Muzea wiejskie
 5. Energetyczny Portal Innowacyjny CZ-PL
 6. Ścieżka rowerowa Racibórz - Krzyżanowice - Chotěbuz wzdłuż rzek Olza i Odra
 7. Żywe lekcje tradycji - zachowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego Górali Śląskich na pograniczu polsko - czeskim
 8. Zabawne pogranicze
 9. Magistrala Narciarska Karkonosze - Góry Izerskie
 10. Ochrona przeciwpowodziowa na pograniczu raciborsko - opawskim poprzez logistyczne doposażenie i doskonalenie działań służb kryzysowych

24. 03. 2015 r.

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt 2014

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej inspirujący projekt. Szczegóły tutaj.

W sekcji newsletter zostało umieszczone marcowe wydanie newslettera.

 

22. 12. 2014 r.

Informacja dla beneficjentów, których projekty mają zostać zakończone w okresie od 01.01.2015 do 30.09.2015 r.

Zaktualizowany tekst z dnia 15.01.2015

Możliwość wykorzystania powstających w ramach projektów oszczędności na rozszerzenie działań lub nowe działania projektowe.

Z uwagi na to, iż okres programowania 2007-2013 dobiega końca oraz że w ramach obecnego Programu nie zostanie już ogłoszony kolejny etap naboru wniosków, Instytucja Zarządzająca, Koordynator Krajowy oraz przedstawiciele regionów uzgodnili, że zostaną stworzone możliwości wykorzystania oszczędności generowanych w realizowanych projektach.

Beneficjenci projektów, których realizacja ma zostać zakończona w okresie pomiędzy 01.01.2015 a 30.9.2015, będą mieli możliwość wykorzystania ewentualnych własnych oszczędności w celu podniesienia jakości realizowanych projektów, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocenienie współpracy transgranicznej.

Warunkiem wyrażenia zgody na ewentualne wykorzystanie oszczędności na rozszerzenie działań poszczególnych projektów jest:

* zgodność rozszerzonanych działań z celami osi priorytetowej, w ramach której projekt jest realizowany,

* zgodność z celem szczegółowym dziedziny wspracia, w ramach której projekt jest realizowany,

* wszytkie działania nadal muszą spełniać zasady gospodarności, celowości i efektywności,

* wszystkie działania projektu muszą zakończyć się do 30.09.2015

* podniesienie jakości celu/ celów projektu w wyniku realizacji nowych działań, zwiększenie efektu transgranicznego lub wzmocnienie współpracy transgranicznej,

* nie może dochodzić do wstrzymania realizacji trwających działań i do opóźnienia terminu wnioskowania o refundację środków w zaplanowanej wysokości.

Poprzez rozszerzenie działań projektu nie można:

o zabezpieczać jego trwałości bez jednoczesnej poprawy jakości projektu,

o finansować opracowania analiz i studiów, które powstaną w ramach projektów, a nie zostaną wykorzystane w praktyce,

o finansować zakupów wyposażenia, które nie są powiązane z celami i działaniami projektu.

Ewentualne oszczędności można wykorzystać przede wszystkim na:

* zwiększenie wartości planowanych do osiągnięcia wskaźników programowych, rozszerzenie zakresu terytorialnego realizowanego projektu na obszar programowy wykraczający poza ten, wskazany w oryginalnym wniosku o dofinansowanie, zwiększać trwałość projektu lub zaplanowane do osiągnięcia rezultaty lub przyczyniać się do rozpowszechnienia rezultatów projektu.

Uwaga: Powyższa zasada dotyczy jedynie oszczędności powstałych podczas realizacji projektu, całkowity budżet projektu musi pozostać niezmieniony. W ramach zmian nie można zgłaszać wniosków dotyczących zwiększenia dofinansowania pozycji budżetowych obniżonych decyzją KM.

Wnioski o zmianę obejmujące rozszerzenia działań projektów muszą wpłynąć do Wspólnego Sekretariatu Technicznego z odpowiednim wyprzedzeniem tak, aby cały proces administracji zmiany został przeprowadzony przed datą zakończenia projektu (zaleca się złożenie zmiany co najmniej miesiąc przed zakończeniem realizacji projektu). Do dnia 30.01.2015 r. należy do WST składać pisma informujące o przygotowywanych wnioskach o zmianę tak, aby struktury Programu otrzymały informacje w jakim zakresie Beneficjenci będą chcieli wykorzystać oszczędności na dodatkowe działania.

Wnioski o zmianę muszą być składane zgodnie z obowiązującą, standardową procedurą opisaną w „Podręczniku beneficjenta dofinansowania“ (patrz: przede wszystkim rozdz. 4.1 Zmiana projektu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każda zmiana będzie poddawana indywidualnej ocenie WST, IZ oraz KK ze szczególnym uwzględnieniem wyżej wymienionych aspektów.

 

23. 10. 2014 r.

Wydarzenie Roczne 2014

Szanowni Państwo,

w dniu 16.10.2014 na Slezskoostravskim Hradzie w Ostrawie odbyło się Wydarzenie Roczne Programu.

Tutaj zostały umieszczone wszystkie prezentace wygłoszone podczas obu części spotkania. W sekcji Uwagi mogą Państwo przekazać swoje komentarze na temat Wydarzenia Rocznego.

Bardzo dziękujemy zarówno wszystkim Prelegentom jak i Uczestnikom za udział w Wydarzeniu Rocznym Programu.

 

07. 10. 2014 r.

Wydarzenie Roczne 2014

Z powodu wyczerpania ilości miejsc na Wydzarzenie Roczne Programu 2014 - rejestracja uczestników została zakończona.

 

25. 09. 2014 r.

Program Czechy-Polska 2014-2020 wysłany do KE

19 września br. Program Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 został przesłany przez Instytucję Zarządzającą (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej) do Komisji Europejskiej. KE w ciągu 3 miesięcy oceni zgodność programu z rozporządzeniem i z przepisami dotyczącymi EFRR, jak również skuteczność jego wkładu w wybrane cele tematyczne i w priorytety inwestycjne.

Oczekujemy, że program będzie przyjęty przez Komisję w pierwszym kwartale 2015 r.

 

Dalej w sekcji Newsletter umieściliśmy aktualny numer Newslettera.

 

18. 09. 2014 r.

Wydarzenie Roczne 2014

Szanowni Państwo,

W sekcji Wydarzenie Roczne 2014 zostało zamieszczone zaproszenie na Wydarzenie, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy.

 

06.08.2014 r.

Przykłady dobrych praktyk

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania nowej sekcji na naszych stronach internetowych w Przykładach realizowanych projektów, gdzie obok projektów z Konkursu na najbardziej inspirujący projekt, znajdą Pańswto także przykłady dobrych praktyk projektów realizowanych w ramach POWT RCz-RP 2007-2013.

 

30.07.2014 r.

Szanowni Państwo,

MRR RCz zaprasza serdecznie na wydarzenie  ,,Dzień czesko-polskiej współpracy”, które odbędzie się w sobotę 02.08.2014 we Vrchlabi.

Zaproszenie znajdą Państwo tutaj.

 

28.07.2024 r.

Projekty flagowe

Szanowni Państwo,

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020. Koncepcje, opracowane w Formularzu koncepcji projektu flagowego, można składać w formie papierowej w siedzibie Wspólnego Sekretariatu Technicznego (WST) w terminie do 31 października 2014 r.

Szczegóły tutaj.

 

27.06.2014 r.

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt

Celem konkursu, ogłoszonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny pod koniec maja 2014 r., było zapoznanie szerokiej opinii publicznej z interesującymi projektami realizowanymi w ramach Programu.

Do konkursu nominowano projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2013 roku. Projekty zostały nominowane przez pracowników urzędów krajskich i urzędów marszałkowskich, którzy wybrali najlepsze projekty spośród tych, jakie były realizowane na terenie danego regionu. Przy wyborze projektów uwzględniono wkład projektu w osiągnięcie celów Programu i w rozwój więzi transgranicznych, wpływ projektu na pogranicze oraz wyjątkowość działań, które mogą zainspirować inne podmioty do naśladownictwa. Łącznie nominowano 17 projektów, z których opinia publiczna wybrała w głosowaniu internetowym najbardziej interesujące projekty. W głosowaniu oddano 326 ważnych głosów. Wspólny Sekretariat Techniczny dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie i w wyborze projektów, a także głosującym.  

Wyniki głosowania:

1. Ścieżki edukacyjne na czesko-polskim pograniczu

2. Rozwój infrastruktury turystycznej KRNAP i KPN

3. Ochrona i promocja twórczości ludowej oraz rzemiosła artystycznego pogranicza
    polsko-czeskiego

4. Kultura żydowska na pograniczu czesko-polskim

5. Odnowa i adaptacja zdegradowanych obszarów uzdrowiskowych w ramach
    czesko-polskiej współpracy transgranicznej

6. Kulturalne spotkania na czesko - polskim pograniczu

7. Przebudowa drogi łączącej Gminę Hať i miejscowość Rudyszwald w ramach
    poprawy dostępności obszaru pogranicza po wejściu do strefy Schengen

8. Probiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja

9. Bez granic

10. Współpraca Zoo w Ołomuńcu i Zoo w Opolu w dziedzinie turystyki

 

09.06.2014 r.

Szanowni Państwo,
w sekcji PO zostało umieszczone zaproszenie na Konsultacje publiczne.
Do pobrania tutaj.

 

30.05.2014 r.

Szanowni Państwo,

„Od dnia 1 czerwca 2014 roku obowiązuje Zarządzenie Metodologiczne nr 1 do Podręcznika beneficjenta dofinansowania, wersja 6, które dotyczy zmian załączników do podręcznika nr 15a „Procedura zlecania zamówień publicznych czeskich partnerów“ i 15b „Doplňující výklad k postupům pro zadávání veřejných zakázek českých partnerů“ (jedynie w języku czeskim). Zmiany w załącznikach zostały oznaczone kolorem żółtym.“

Szczegóły tutaj.

 

30.05.2014 r.

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt 2013

Szanowni Państwo,
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej inspirujący projekt. Szczegóły tutaj.

 

29.05.2014 r.

Szanowni Państwo,
W sekcji KM Wałbrzych zamieściliśmy informacje dotyczące projektów rekomendowanych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniu 23.05.2014 r.

 

01.05.2014 r.

Konkurs Polska Pięknieje

Już po raz siódmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju RP organizuje konkurs Polska Pięknieje, w którym wybierane są najlepsze projekty turystyczne. Jego celem jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszych przedsięwzięć dotyczących rozwoju turystyki, infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz rewitalizacji, współfinansowanych z Funduszy Europejskich. Poprzez promocję najlepszych przedsięwzięć konkurs pokazuje wpływ funduszy europejskich na rozwój Polski i zachodzące w niej zmiany – zarówno w sferze krajobrazu, jak też w sposobie spędzania wolnego czasu przez Polaków.

Nagrody główne przyznawane są w siedmiu kategoriach:

•Obiekt turystyczny (np. hotel, restauracja, muzeum, centrum kongresowe),

•Rewitalizacja (np. obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, przestrzeń użytkowa),

•Zabytek (np. obiekty sakralne, pałace, zamki, historyczne układy urbanistyczne),

•Produkt promocyjny (np. wydawnictwo, portal, kampania promocyjna),

•Turystyka aktywna (np. ścieżki rowerowe, szlaki wodne lub turystyczne, parki rekreacyjne, obiekty sportowo-rekreacyjne),

•Turystyka transgraniczna i międzynarodowa (np. szlak turystyczny, portal turystyczny, punkt widokowy, projekt turystyczny oparty na współpracy),

•Miejsce przyjazne dzieciom (np. parki tematyczne, ogródki jordanowskie, kompleksy rekreacji dziecięcej).

O zwycięstwo w każdej z siedmiu kategorii rywalizować będzie łącznie 18 projektów wybranych do nominacji spośród 273 zgłoszeń. Wybór laureatów w konkursie jest dwustopniowy. W pierwszym etapie Kapituła Konkursu wytypowała projekty nominowane w każdej kategorii. W drugim etapie Kapituła wybierze 7 Cudów Funduszy Europejskich spośród nominowanych. Zwycięzców poznamy na przełomie maja i czerwca. Główną nagrodą w każdej kategorii jest statuetka „Polska Pięknieje – 7 Cudów Funduszy Europejskich”, tablica pamiątkowa, dyplom, pakiet materiałów promujących każdego z laureatów a także liczne działania promocyjne.

Internauci mogą również wziąć udział w konkursie i oddać głos na wybrany projekt. Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w głosowaniu. Nie przegapcie szansy. Głosować można od 9 kwietnia do 2 maja 2014 r. Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem

www.ewt.gov.pl/dzialaniapromocyjne/aktualnosci/Strony/nominacje_Polska_Pieknieje_08042014.aspx oraz www.polskapieknieje.gov.pl/

 

09. 04. 2014 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji Uszczegółowienie Programu została zamieszczona nowa wersja Uszczegółowienia Programu wraz z załącznikami.

 

24. 03. 2014 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji Uszczegółowienie Programu została zamieszczona nowa wersja Uszczegółowienia Programu wraz z załącznikami.

 

18. 03. 2014 r.

Szanowni Państwo,

na stronach Programu zostało umieszczone zaproszenie na otwarte seminarium na temat Przygotowanie Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020 oraz SEA. Do pobrania tutaj.

 

11. 03. 2014 r.

Szanowni Państwo,

w górnej części menu zamieściliśmy zakładkę poświęconą podstawowym informacjom o nowym okresie programowania 2014-2020. Zakładkę będziemy na bieżąco aktualizować.  

 

14. 01. 2014 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji  Uszczegółowienie Programu została zamieszczona nowa wersja Uszczegółowienia Programu wraz z załącznikami.

 

11. 12. 2013 r.

Szanowni Państwo,

propozycje projektowe, które mają zostać złożone przez Państwa jako wnioski projektowe w terminie do 31.01.2014 r. do godz. 16:00, można konsultować w siedzibie WST w Ołomuńcu do 17.01.2014 r.

 

10. 12. 2013 r.

Aktualne informacje dotyczące o Funduszu Mikroprojektów
W sekcji Fundusz Mikroprojektów został umieszczony wykaz aktualnych terminów, tj. stan realizacji Funduszu Minkroprojektów (dziedzina wsparcia 3.3) w poszczególnych euroregionach. Ze przedmiotowego wykazu wynika, że w przyszłym 2014 roku, kolejny nabór wniosków odbędzie się na razie tylko w Euroregionie Glacensis i Euroregionie Pradziad. W pozostałych euroregionach nabór projektów został wstrzymany. Niemniej jednak w przypadku pojawienia się wystarczającej ilości oszczędności możliwe jest ogłoszenie kolejnych naborów w ciągu I półrocza 2014 roku również w innych euroregionach. Szczegółowe informacje znajdują sie na stronach internetowych poszczególnych administratorów Funduszu Mikroprojektów.

 

18. 02. 2013 r.

Szanowni Panstwo,

W sekcji Newsletter umieścilismy aktualny numer Newslettera.

 

13. 11. 2013 r.

Szanowni Państwo,

Komitet Monitorujący podjął decyzję na temat terminu składania ostatnich wniosków projektowych. Został on wyznaczony na 31 stycznia 2014 r. i dotyczy dziedzin wsparcia 1.1 oraz 2.2.  W każdej z tych dziedzin wsparcia będzie do dyspozycji wnioskodawców ok. 1,5 -2,0 mln. euro.  

Środki będą do dyspozycji na przełomie 2014 i 2015 r. Komitet Monitorujące rekomenduje w maju 2014 r. częśc projektów do dofinansowania, jako projekty rezerwowe. Partnerzy projektowi będą musieli realizować część działań projektu bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowaniu. Do wydania dokumentu potwierdzającego przyznanie dotacji dojedzie dopiero w trakcie realizacji projektu, najpóźniej przed jego zakończeniem. Wnioski projektowe powinny w związku z tym przygotowywać jedynie podmioty będące w dobrej sytuacji finansowej, które i tak mają zamiar zrealizować swój projekt oraz będą miały wsparcie organów nadrzędnych (np. samorządów) także bez wydanej Decyzji lub podpisanej Umowy o dofinansowaniu.    

W dziedzinie wsparcia 2.2. (Wspieranie rozwoju turystyki) oczekuje się mniejszych projektów, charakteryzujących się dofinansowaniem do 300 tys. euro. Obecnie trwają rozmowy na temat ewentualnego umożliwienia realizacji projektów do 30.09.2015 r. Pozostałe informacje na temat posiedzenia KM mogą Państwo znaleźć tutaj. Na Państwa ewentualne pytania odpowiedzą pracownicy WST.

 

13. 11. 2013 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji KM Rychnov nad Kněžnou zamieściliśmy informacje dotyczące projektów rekomendowanych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniu 05.11.2013 r.

 

26. 06. 2013 r.

Szanowni Państwo,

w imieniu urzędującego Przewodniczącego Komitetu Monitorującego informuję, iż z uwagi na to, że we wszystkich dziedzinach wsparcia POWT RCz-RP 2007-2013 zostały już rozdysponowane wszystkie środki EFRR, nabór wniosków o dofinansowanie zostaje wstrzymany.  Wnioskodawcom nie zaleca się przygotowywania nowych wniosków projektowych. Niniejsze stanowisko zostanie potwiedzone po najbliższym posiedzeniu Komitetu Monitorującego, które zostało zaplanowane na dzień 5 listopada 2013 r. Podczas tego posiedzenia podjęte zostaną decyzje dotyczące rekomendacji projektów złożonych w ramach dziedzin wsparcia 2.1 – Rozwój przedsiębiorczości oraz 3.2 – Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych. Podjęta zostanie również decyzja o ukończeniu naboru wniosków.

 

18.06.2013 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji KM Racibórz zamieściliśmy informacje dotyczące projektów rekomendowanych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniu 11.06.2013 r. w Raciborzu.

 

17. 06. 2013 r.

Wydarzenie Roczne Programu

W dniach 15–16.05.2013 w Kudowie Zdroju odbyło się Wydarzenie Roczne Programu, w którym uczestniczyli przedstawiciele instytucji implementacyjnych Programu, m.in. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Republiki Czeskiej, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Rzeczpospolitej Polskiej, Wspólnego Sekretariatu Technicznego, urzędów krajskich i urzędów marszałkowskich, euroregionów, ponadto wnioskodawcy i beneficjenci Programu oraz inni goście.

Celem wydarzenia było zapoznanie opinii publicznej i osób zaangażowanych w realizację Programu z jego dotychczasowymi wynikami oraz atrakcjami pogranicza czesko-polskiego.

Pierwszego dnia w ramach części konferencyjnej, uczestnicy zapoznali się z informacjami na temat przyszłego okresu programowania, poznali zwycięskie projekty Konkursu na najbardziej inspirujący projekt, zapoznali się z projektami Funduszu Mikroprojektów zaś po południu zagrali w grę miejską pt: Na tropie projektów transgranicznych w Kudowie Zdroju. W kolejnym dniu zostały zaprezentowane inne projekty z Programu w miejscu ich realizacji. Uczestnikom została zaprezentowana wystawa fotografii w Skansenie w Pstrążnej wykonana w ramach projektu Pamiątki tradycji ludowych i historycznych w krajobrazie dawnej architektury pogranicza Kłodzkiego. Ponadto została zaprezentowana wspólna placówka na przejściu granicznym Kudowa-Słone organów policji, straży granicznej i organów celnych w ramach projektu Wspólna placówka jako punkt kontaktowy współpracy transgranicznej. Uczestnicy dowiedzieli się o współpracy bibliotek w ramach projektu U nas-współpraca bibliotek miast Hronova i Kudowy Zdroju oraz przejechali wyremontowaną drogą z projektu Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Izerskich–Lewin Kłodzki. Na końcu poznali współpracę dwóch placówek naukowych w ramach projektu Priobiotyki: współpraca naukowa, transfer wiedzy i edukacja.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy za Państwa udział. Mamy nadzieję, że Wydarzenie Roczne Programu pozwoliło Państwu na zapoznanie się z częścią zrealizowanych projektów, pokazało jakie możliwości stwarza Program Operacyjny Współpracy Transgraniczej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007-2013 oraz zainspirowało do realizacji kolejnych projektów.

 

17.06.2013 r.

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt

Celem konkursu, ogłoszonego przez Wspólny Sekretariat Techniczny w marcu 2013, było zapoznanie szerokiej opinii publicznej z interesującymi projektami realizowanymi w ramach Programu. Do konkursu nominowano projekty, których realizacja została zakończona najpóźniej w 2012 roku. Projekty zostały nominowane przez pracowników urzędów krajskich i urzędów marszałkowskich, którzy wybrali najlepsze projekty spośród tych, jakie były realizowane na terenie danego regionu. Przy wyborze projektów uwzględniono wkład projektu w osiągnięcie celów Programu i w rozwój więzi transgranicznych, wpływ projektu na pogranicze oraz wyjątkowość działań, które mogą zainspirować inne podmioty do naśladownictwa. Łącznie nominowano 20 projektów, z których opinia publiczna wybrała w głosowaniu internetowym najbardziej interesujące projekty. W głosowaniu oddano 427 ważnych głosów. Wspólny Sekretariat Techniczny dziękuje wszystkim, którzy uczestniczyli w konkursie i w wyborze projektów, a także głosującym i autorom interesujących komentarzy.

Wyniki głosowania:

1. Spotkania-tradycja, kultura i codzienność na czesko-polskim pograniczu

2. Czesko-polski singlterk pod Smrkem w Górach Izerskich

3. Czesko-polska akademia tańca

4. VIA FABRILIS- szlak tradycji rzemieślniczych

5. Razem poprzez przyrodę i tradycje

6. Rowerem do sąsiadów

7. Jizersko-Jakuszycka magistrala

8. Modernizacja dróg dojazdowych do przejścia granicznego Olesnice w Górach Izerskich –Lewin Kłodzki

9. Atrakcje przemysłu i techniki Euroregionu Nysa

10. Poznajemy wspólnie Euroregion Beskidy i jego główne miasta

 

07. 06. 2013 r.

Termin składania wniosków w ramach pozostałych dziedzin wsparcia, w których do dyspozycji wnioskodawców pozostają jeszcze środki finansowe, tzn. w ramach dziedziny wsparcia 2.1 – Rozwój przedsiębiorczości oraz dziedziny wsparcia 3.2 – Wspieranie przedsięwzięć kulturalnych, rekreacyjno-edukacyjnych oraz inicjatyw społecznych został wyznaczony na dzień 17 czerwca 2013 r do godz. 16. Projekty złożone w tym terminie zostaną omówione na posiedzeniu KM w październiku 2013 r. 

 

27. 05. 2013 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji Podręcznik Beneficjenta Dofinansowania została zamieszczona nowa wersja Podręcznika Beneficjenta Dofinansowania wraz z załącznikami.

 

30. 04. 2013 r.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie fotograficznym organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego RP pt. „Jak Polak z…- z sąsiadem lepiej”. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie http://www.ewt.gov.pl/DzialaniaPromocyjne/aktualnosci/Strony/konkurs__fotograficzny_programy_EWT_EISP.aspx.

 

17. 04. 2013 r.

Wydarzenie Roczne 2013

Szanowni Państwo,

W sekcji Wydarzenie Roczne 2013 zostało zamieszczone zaproszenie na Wydarzenie, szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy. W sekcji Newsletter umieścilismy aktualny, kwietniowy numer Newslettera. Informujemy, że zgłaszanie na Wydarzenie Roczne Programu zostało przedłużone do piątku 3 maja 2013 do godziny 16:00. W hotelu zostały ostatnie wolne miejsca a w programie drugiego dnia jest dostępny tylko wariant B.  Serdecznie zapraszamy do udziału.

 

16. 04. 2013 r.

Oświadczenie w sprawie opóźnienia zawierania Umów o dofinansowanie projektów i wydawania Decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania w ramach POWT RCz-RP 2007-2013

Ze względu na fakt, iż po stronie czeskiej doszło do kilku nowelizacji ustawy nr 218/2000 Dz.U., o zasadach budżetowych, konieczna była również zmiana zapisów tekstu Umowy o dofinansowanie projektu oraz Decyzji w sprawie udzielenia dofinansowana. Zmiany obejmują swoim zasięgiem artykuły dotyczące zamówień publicznych, kontroli, środków naprawczych, sankcji a także zasad zapisów Podręcznika Wnioskodawcy i Podręcznika Beneficjenta. Dlatego z powodów wymienionych powyżej doszło do przesunięcia w czasie zawierania Umów o dofinansowanie projektów i wydawania Decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania projektów, które zostały rekomendowane przez Komitet Monitorujący w Libercu obradujący w dniach 29-30.01.2013 ewentualnie u innych projektów, które były rekomendowane na wcześniejszym Komitecie Monitorującym jako projekty rezerwowe, na które dzięki oszczędnościom są do dyspozycji środki finansowe.

Do przygotowania Umów i Decyzji dojdzie natychmiast po zaakceptowaniu wzoru Umów i Decyzji przez Komitet Minitorujący w ramach tzw. procedury obiegowej.

 

27. 03. 2013 r.

Konkurs na najbardziej inspirujący projekt

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie na najbardziej inspirujący projekt. Szczegóły tutaj.

 

15. 03. 2013 r.

Szanowni Państwo,

propozycje projektowe, które mają zostać złożone przez Państwa jako wnioski projektowe w terminie do 02.04.2013 r. do godz. 16:00, można konsultować w siedzibie WST w Ołomuńcu do 22.03.2013 r.

 

25.02.2013 r.

Ważna informacja dla czeskich partnerów projektowych.

Przypominamy czeskim partnerom o uprawomocnieniu się ustawy nr 501/2012 Sb, która zmieniła ustawę nr 218/2000 Sb. określającą zasady dyscypliny budżetowej oraz o zmianie innych związanych z nią ustaw dotyczących dyscypliny budżetowej. Zmiany nakładają na beneficjentów - jednostki samorządu terytorialnego (gminy, kraje, dobrowolne związki gmin), publiczne instytuty badawcze oraz publiczne szkoły wyższe obowiązek założenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Czech (ČNB) w celu przyjmowania dotacji z budżetu państwa.W sytuacji, kiedy podmiot opisany w §3, pełni rolę partnera wiodącego, jego obowiązkiem jest otwarcie rachunku w ČNB w celu przyjmowania środków z funduszy strukturalnych. Od dnia 1.4.2013 r.  nie będzie możliwości przekazywania dotacji z budżetu państwa oraz funduszy strukturalnych na rachunek, który nie będzie prowadzony przez ČNB. O zmianie rachunku bankowego należy poinformować właściwy terytorialnie oddział zamiejscowy CRR ČR przy pomocy formularza – Identyfikacja rachunku bankowego.  

http://www.mfcr.cz/cps/rde/xbcr/mfcr/Legislativa_Zakon_501-2012_zmena_zakona_218-2000_o_rozpoctovych_pravidlech.pdf

 

18. 02. 2013 r.

Szanowni Panstwo,

W sekcji Newsletter umieścilismy aktualny numer Newslettera.

 

05. 02. 2013 r.

Szanowni Państwo,

W sekcji KM Liberec zamieściliśmy informacje dotyczące projektów rekomendowanych do dofinansowania podczas posiedzenia Komitetu Monitorującego, które odbyło się w dniu 30.01.2013 r. w Libercu, a także na temat naboru wniosków w dziedzinach wsparcia 2.1, 2.2 oraz 3.2.

 

07. 01. 2013 r.

Szanowni Państwo,

Jest nam niezmiernie miło, poinformować Państwa o wynikach Konkursiu fotograficznego ,,Współpraca Transgraniczna w obiektywie” organizowanym przez Centrum Rozwoju Regionalnego RCz- Wspólny Sekretariat Techniczny w ramach programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013. W wyniku głosowania jury przyznało następujące miejsca.

W kategorii konkursowej wydarzenia społeczne:

Pierwsze miejsce: Pani Petra Rypienová-Slováček fotografia pt.,,Kino na granicy 3”.

Drugie miejsce: Pani Diana Popczyk , fotografia pt.,,Ręce przyjaźni”.

Trzecie miejsce: Pani VladimíraDvořáková, fotografia pt.,,Jeleniogórzanie”.

W kategorii konkursowej infrastruktura:

Drugie miejsce: Pani Iva Zaplatílková, fotografia pt.,,Muzeum podzemí Krkonoš - Stoupa”.

Trzecie miejsce: Pani Małgorzata Pyszny fotografia pt.,, Do wioseł”.

W kategorii konkursowej inne:

Pierwsze miejsce: Pan Radek Drahný, fotografia pt.,,Bezpečné Krkonoše 03”.

Drugie miejsce: Pani Małgorzata Pyszny fotografia pt.,,Elektrownia Rybnicka oczami Czecha”

Trzecie miejsce: Pan René Mašín fotografia pt.,,Horská služba_Ks212”

Nagrody dla zwycięzców zostaną przesłane drogą pocztową.

Dziękujemy za udział w konkursie.

 

03. 01. 2013 r.

Wznowiono finansowanie Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007 – 2013

W dniu 31 grudnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca POWT RCz–RP otrzymała informację, zgodnie z którą na konto Programu w Narodowym Banku Czech zostały przez Komisję Europejską przelane środki finansowe, których przekazywanie zostało wcześniej wstrzymane. Środki dotyczą dwóch ubiegłorocznych bieżących wniosków o płatność, a ich wysokość wynosi 38 950 402,46 euro.

Potwierdza to wznowienie płatności ze strony Komisji Europejskiej, która wcześniej zatwierdziła działania naprawcze podjęte przez Republikę Czeską (szczegóły zostały opisane w informacji z 5 października 2012 r.). Od początku 2013 roku zostanie wznowione regularne wypłacanie środków na podstawie zatwierdzonych wniosków o płatność, zgodnie z zasadami obowiązującymi w Programie.

 

02. 01. 2013 r.

W dniach 29-30.01.2013 r. w Libercu odbędzie się 10.posiedzenie Komitetu Monitorującego, który podejmie m.in. decyzję o rozdzieleniu środków finansowych dla zarejstrowanych projektów.

Lista zarekomendowanych projektów będzie dostępna na stronie Programu na początku lutego 2013.  

 

Pliki

1. Ogłoszenie informujące o rozpoczęciu Programu


Kalendarz

 
 
Luty 2021
PoWtŚrCzPiąSoNi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28