Přesun na obsah

Cesta zanoření

Informace pro příjemce / Publicita

Pravidla publicity

Všichni partneři jsou povinni dostatečně zviditelňovat zapojení evropských prostředků do realizace projektu. Pravidla pro propagaci projektů financovaných v rámci Programu se řídí Prováděcím nařízením (k dispozici je na internetových stránkách Programu www.cz-pl.eu, v sekci „Informace pro žadatele / Legislativa“).

Partner je v rámci propagace projektu povinen jasně uvést, že realizovaný projekt byl vybrán v rámci Programu, který je spolufinancován z ERDF.

 

Veškerá informační a propagační opatření musí zahrnovat tyto údaje:

  • náležitosti, které jsou v souladu s čl. 9 Prováděcího nařízení (logo EU zahrnující všechny tyto náležitosti je uveřejněno na internetových stránkách Programu, v sekci „Ke stažení“):
  • symbol Evropské unie (v souladu s grafickými normami stanovenými v příloze I Prováděcího nařízení) a odkaz na Evropskou unii (slovní spojení „Evropská unie“);
  • odkaz na Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF);
  • prohlášení: „Překračujeme hranice“[1].

V případě malých propagačních předmětů není povinné uveřejňování odkazu na ERDF a prohlášení „Překračujeme hranice“. Na těchto předmětech musí být uvedeno logo Programu, symbol a odkaz na Evropskou unii.

 

Způsob zajištění publicity závisí na typu projektu (operace):

V případě, že celková dotace projektu překročila 500 000 EUR a projekt spočívá ve financování infrastruktury nebo stavebních prací, je partner povinen postavit velkoplošný reklamní panel v místě realizace projektu. Tyto reklamní panely musí obsahovat veškeré povinné údaje (viz výše), které zabírají nejméně 25 % panelu a musí být na místě realizace projektu umístěny po celou dobu realizace projektu.

Po dokončení projektu se velkoplošný panel nahradí dobře viditelnou a dostatečně velkou stálou vysvětlující tabulkou (pamětní deskou). Tuto tabulku partner vyvěsí nejpozději do šesti měsíců po dokončení projektu, u kterého celková dotace na operaci překročila 500 000 EUR a spočívá v nákupu hmotného předmětu nebo ve financování infrastruktury nebo stavebních prací. Na tabulce musí být (kromě povinných údajů uvedených výše) uveden i druh a název projektu a tato informace musí zabírat nejméně 25 % tabulky.

U ostatních projektů partneři zvolí vhodnou formu propagace odpovídající charakteru projektu (např. v případě seminářů/školení uvedením výše popsaných náležitostí na pozvánkách, v podkladech, na plakátech apod., v případě menších infrastrukturních projektů použitím informační cedule v průběhu realizace projektu a pamětní desky po skončení realizace projektu v místě infrastruktury apod.) tak, aby bylo zajištěno, že cílové skupiny budou informovány o tom, že projekt je realizován v rámci Programu, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Výdaje na publicitu jsou způsobilé k financování ze SF, pokud jsou zahrnuty v rozpočtu projektu. Je proto vhodné, aby partner konzultoval již při přípravě projektové žádosti, jaké povinnosti týkající se propagace bude muset splnit, pokud mu bude dotace udělena, a výdaje na tyto aktivity zahrnul již do rozpočtu projektu.

Požadavky v oblasti propagace projektu jsou závazné od okamžiku podepsání Smlouvy/vydání Rozhodnutí. Jejich neplnění má za následek nevyplacení dotace, příp. navrácení již vyplacených prostředků.

 

Legislativní rámec

  • Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006,
  • Nařízení Komise (ES) č. 1828/2006,
  • Národní strategický referenční rámec (NSRR) ČR a obdobně NSRR PR.


[1] Toto prohlášení je závazné ode dne vydání verze 1 Příručky pro příjemce dotace. Před tímto datem je za způsobilé považováno také

označení „Investice do vaší budoucnosti“.

 

Heslo k materiálům: kratky_pracovni

 

Upozornění:

Variantu loga EU s černou vlajkou a bílými hvězdami, kterou obsahují „Pravidla reprodukce grafických symbolů_Logo EU“ i grafické podklady, není možné používat v rámci propagace projektů!

 

Soubory v kategorii Publicita

1_Manuál vizuální prezentace


2_Příloha manuálu vizuální prezentace


3_Balíček pro grafické aplikace_Logo EU


4_Balíček pro kancelářské aplikace_Logo EU


5_Balíček pro kancelářské a grafické užití_Logo Programu


Publicita


Kalendář

 
 
Listopad 2019
PoÚtStČtSoNe
    

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30